Live Support
Offline

Privacy Policy

Privacy policy voor bezoekers
PartnerShopper BV exploiteert webshops met producten en informatie op het gebied van software,
die voor iedereen op het internet toegankelijk zijn.

Verplichtingen PartnerShopper

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Partnershopper geen invloed heeft of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben, en die de verstrekking van informatie onmogelijk maakt, wordt PartnerShopper ontslagen van haar verplichtingen en zal de gebruiker geen schade op PartnerShopper kunnen verhalen. Hoewel Partnershopper, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om haar het platform correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, juiste overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. PartnerShopper wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid, onjuiste overdracht van of fouten in de verzonden of gepubliceerde gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie 

Registratie van persoonsgegevens bij PartnerShopper
Wij registreren de gegevens die u invult in de bezoekersregistratie om na te gaan wat bezoekers het meest interesseert. Deze informatie wordt gebruikt om de website en affiliates te verbeteren. Wij zullen te allen tijde de privacy regelgeving respecteren en alle in zijn database opgeslagen gegevens zoveel als dat van haar geëist kan worden beschermen. Wij streven er met alle webshops naar om
de betrouwbaarheid van het Internet te promoten. Hiertoe respecteren wij ook het algemene principe van eerlijke informatievoorziening en handelen naar de Europese Wetgeving .

Klant registratie
Partnershopper B.V. behoudt zich tevens het recht voor om derden die zich registreren als klant zonder opgaaf van reden te verwijderen uit de database van PartnerShopper of zonder opgaaf van redenen content te verwijderen uit de database die geplaatst is door de klant. Onomstotelijk aan het membership van PartnerShopper verbonden zit de mailinglist. Wanneer een klant zichzelf verwijdert uit de mailinglist behoudt PartnerShopper het recht om het gehele membership van deze klant te verwijderen uit de database van PartnerShopper

Misbruik e-mailadressen of andere persoonsgegevens
Wij hechten zeer aan de privacy van haar gebruikers. Niemand, behalve Partnershopper B.V. zelf, heeft beschikking over de gegevens die door gebruikers aan PartnerShopper worden verstrekt, zoals e-mailadressen. Mocht onverhoopt en ondanks de uitgebreide security-maatregelen een andere partij toegang verkrijgen tot deze data dan behoudt Partnershopper B.V. zich het recht voor een bedrag van ten minste € 3.000,-- te eisen per overtreding van deze voorwaarde vermeerderd met € 30,-- per aldus misbruikt e-mailadres.

Hyperlinks

De partners op www.partnershopper hebben hun eigen privacy beleid. PartnerShopper eist van deze partijen dat zij voldoen aan de Nederlandse en  Europese wetgeving.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Direct GRATIS digitaal geleverd via een download link in uw mailbox